จุดแข็ง-ข้อจ ากัดของสมาชิกอาเซียน

1. สิงคโปร์

จุดแข็ง
• รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของ
อาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก
• การเมืองมีเสถียรภาพ
• เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่าง
ประเทศ
• แรงงานมีทักษะสูง
• ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากร
บุคคล และธุรกิจ
• มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลาง
เดินเรือ

2. อินโดนีเซีย

จุดแข็ง
• ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชีย ตอ/ต
• ตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็น
อันดับ 4 ของโลกและมากที่สุดในเอเชีย
ตอ/ต)
• มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก
• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและ
จำนวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น้ำมัน
ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่างๆ
• ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง

3. มาเลเซีย

จุดแข็ง
• รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 3
ของอาเซียน
• มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ
3 และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2
ของเอเชียแปซิฟิก
• ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร
• แรงงานมีทักษะ

4. บรูไน

จุดแข็ง
• รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 2
ของอาเซียน และอันดับ 26 ของโลก
• การเมืองค่อนข้างมั่นคง
• เป็นผู้ส่งออกน้ำมัน และมีปริมาณ
สารองน้ำมันอันดับ 4 ของอาเซียน

5. ฟิลิปปินส์

•จุดแข็ง
• ประชากรจำนวนมากอันดับ 12 ของ
โลก (>100 ล้านคน)
• แรงงานทั่วไปมีความรู้-สื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้

6. เวียดนาม

จุดแข็ง
• ประชากรจำนวนมากอันดับ 14 ของ
โลก (~90 ล้านคน)
• มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ
2 ของเอเชียแปซิฟิก
• มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200
กิโลเมตร
• การเมืองมีเสถียรภาพ
• ค่าจ้างแรงงานเกือบต่ำสุดในอาเซียน
รองจากกัมพูชา

7. กัมพูชา

จุดแข็ง
• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและ
อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำ ป่าไม้ และ
แร่ชนิดต่างๆ
• ค่าจ้างแรงงานต่ำสุดในอาเซียน (1.6
USD/day)

8. ลาว

•จุดแข็ง
• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและ
อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำและแร่
ชนิดต่างๆ
• การเมืองมีเสถียรภาพ
• ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.06
USD/day)

9. พม่า

จุดแข็ง
• มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันและก๊าซ
ธรรมชาติจำนวนมาก
• มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย
• ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.5
USD/day)

10. ไทย

จุดแข็ง
• เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก
• ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ
• สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง
• ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง
• แรงงานจำนวนมาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s