สาระสาคัญของ 9 แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบการสร้างความเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

1.พัฒนาความเชื่อมโยง
ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
และพลังงานภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ

2.พัฒนาฐานการผลิตและ
การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในอนุภูมิภาค

3. สร้างความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

4.เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ระหว่างภูมิภาคโดย
มีบทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็น
ทางเลือกในการด าเนินนโยบาย
ระหว่างประเทศในเวทีโลก

5.สร้างความเป็นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริม
แรงงานไทยในต่างประเทศ

6. มีส่วนร่วมอย่างส าคัญใน
การป้องกันภัยจากการก่อการร้าย
และอาชญากรรม ยาเสพติด
ภัยพิบัติและการแพร่ระบาดโรคภัย

7. เสริมสร้างความร่วมมือที่ดี
ระหว่างประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

8. เร่งรัดการใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงการค้าเสรี
ที่มีผลบังคับใช้แล้ว

9. ปรับปรุงและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s