เป้าหมายการจัดตั่งอาเซียน 7 ประการ

1. ส่งเสริมการเจรญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความกาวหน้าทางส้งคม และ


วัฒนธรรม

2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพ และความมั่นคงของภูมิภาค

3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการวิทยาศาสตร์และ
ด้านการบริหาร

4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกนในการฝึกอบรมและการวิจัย

5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม
การสื่อสาร และการปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต

6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7. ร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s