Laos

ลาว

 

 

 

 

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic)

เมืองหลวง : นครเวียงจันทน (Vientiane) (เปนเขตเมืองหลวงเหมือน กทม. สวนแขวงเวียงจันทนเปนอีกแขวงหนึ่งที่อยูติดกับนครหลวงเวียงจันทน)

ประชากร : 5.6 ลานคน (ป 2548)  ประกอบดวย ลาวลุมรอยละ 68  ลาวเทิงรอยละ 22  ลาวสูงรอยละ 9 รวมประมาณ 68 ชนเผา

ภาษา : ภาษาลาวเปนภาษาราชการ

ศาสนา : รอยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ  รอยละ 16-17 นับถือผี  ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต (ประมาณ 100,000 คน) และอิสลาม (ประมาณ 300 คน)

สกุลเงิน : กีบ (Kip)

ระบอบการปกครอง : ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต (ทางการลาวใชคำวา ระบอบประชาธิปไตยประชาชน)  โดยพรรคการเมืองเดียวเปนองคกรชี้นำประเทศ คือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว  มีอำนาจสูงสุดตั้งแตลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยม เมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518

ชุดประจำชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารประจำชาติ

 

 

 

 

 

 

ดอกไม้ประจำชาติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s