ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก AEC

ตลาดขนาดใหญ่ = ประชากรขนาดใหญ่ (580 ล้านคน)

ต้นทุนการผลิตลดลง

ดึงดูดการลงทุนและการค้า

อ่านเพิ่มเติม

ประชาคมอาเซียน แบ่งออกเป็น 3 เสาหลักได้แก่

1. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

การเตรียมความพร้อมเข้าสู้ ประชาคมอาเซียน ปี 2558

1.ป้องกันการเกิดเหตุขัดแย้ง

2.ส่งการระงับข้อพิพาทโดยวิธีสันติ

3.ส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

ลักษณะของภูมิประเทศอาเซียน

1.ประเทศไทย

  1.เขตภูเขาและที่ราบระหว่างภูเขาภาคเหนือ ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเขตนี้มีลักษณะเป็นทิวเขา ภูเขา หุบเขาและแอ่งแผ่นดินระหว่างภูเขา มีความสูงชัน จากบริเวณ ตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วค่อย ๆ ลาดต่ำลงมาสู่ที่ราบต่ำ บริเวณตะวันออกเฉียงใต้และตอนกลางแล้วค่อย ๆ สูงขึ้นอีกทางบริเวณตะวันออกและตะวันออก เฉียงเหนือในเขต จ.น่าน คือ แถบเทือกเขา หลวงพระบาง บริเวณที่สูงเหล่านี้นับเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารหลายสาย ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางด้านเหนือ
อ่านเพิ่มเติม